Min
    Min
    Family name: 민
    Alternate names: Min
    Birthday: Unknown