Sae Rom Ok
    Sae Rom Ok
    Birthday: Unknown
    Family name: 옥
    Given name: 새롬