Lily Chou-Chou
    Lily Chou-Chou
    Name (in native language): 莉莉周