Shinsha Touhoku
    Shinsha Touhoku
    Birthday: Unknown