Takahashi Chiroru
    Takahashi Chiroru
    Birthday: Jul 27,
    Given name: チロル高橋
    Blood Type: B
    Zodiac: Leo