Takeuchi Kumiko
    Takeuchi Kumiko
    Birthday: Unknown