Seijun Tombo
    Seijun Tombo
    Alternate names: Tombo, Tonbo, トンボ
    Birthday: Unknown
    Given name: 清順
    Pixiv: #411252