Ra-men
    Ra-men
    Alternate names: Nekousa Pudding (Circle)
    Birthday: Unknown