Dashi (Niwatori-gara)
    Dashi (Niwatori-gara)
    Associated Names: Dashi (Niwatori gara)
    Name (in native language): 出汁 (鶏がら)