Tadashi Katou
    Tadashi Katou
    Birth Place: Hokkaido, Japan
    Birthday: Feb 17, 1949
    Gender: Male

    ARO Hiroshi was his assistant