Mako Toyama
    Mako Toyama
    Birthday: Aug 17
    Other names: Y.Vonne

    Blood Type: A

    Zodiac: Leo