Kanarashi Works
  Kanarashi Works
  Alternate names: Kanarashi Works (Kanarashi)
  Birthday: Unknown
  Gender: Female
  Location: Nagasaki, Japan
  Twitter: http://twitter.com/kanaras