Mangarock Logo

Yeri Na

Comments Part of Gentlemen League, a donginji (doujinshi) circle that includes Nanami (S-Kun).