Ryo Shirakome
    Ryo Shirakome
    Name: 厨二好き
    Syosetu: http://mypage.syosetu.com/386841/