Yoichi Takahashi
    Yoichi Takahashi
    Alternate names: Youichi Takahashi
    Birthday: Jul 28, 1960
    Gender: Male