Ichigo Shiraki
    Ichigo Shiraki
    Birthday: Unknown
    Family name: 白木
    Given name: 苺