Ken Saitou
    Ken Saitou
    Birthday: Dec 2
    Blood Type: A
    Gender: Female