Mito Satou
    Mito Satou
    Birthday: May 13
    Twitter: https://twitter.com/katamen2minute

    Likes green tea.