Koyomi Fuji
    Koyomi Fuji
    Gender: Male
    Other names: HAKODA Ashi; HAKOTA Ashi; Shuukyuu Nanoka
    Website: http://liang.sakura.ne.jp/sk7/