Mizumaru Anzai
    Mizumaru Anzai
    Birth name: Noboru Watanabe
    Birthday: Jul 22, 1942
    Website: http://en.tis-home.com/mizumaru-anzai