Jou Taketsuki
    Jou Taketsuki
    Birthday: Unknown
    Family name: 丈月
    Given name: 城