Keiko Kinoshita
    Keiko Kinoshita
    Birthday: Jan 8
    Gender: Female

    Favourite food: tomatoes

    Favourite colour: vivid colours