Kazuma Kadomae
    Kazuma Kadomae
    Gender: Male
    Hair Color: Black