Masaki
    Masaki
    Shiziru's childhood friend. A good-looking guy who's into gaming. He loves teasing Shizuru.