Zenjirou Yamai
    Zenjirou Yamai
    Due to possessing space-time magic, Zenjirou marries Aura, queen of the Carpa Kingdom, in another world.