Keiichi Katakura
  Keiichi Katakura
  Birthday: May 10
  Zodiac sign: Taurus
  Height: 175 cm
  Blood type: O
  Class: 1-3
  Always smiling but is an extreme sadist. Carries around a portable whip!

  Pictures

  View All