Hiramasa Tsuzaki
    Hiramasa Tsuzaki
    Main character in Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.