Hizume Arima
    Hizume Arima

    No biography written.