Chikara Nagai
    Chikara Nagai

    Author of the fictional graphic novel "Resonance."