Takuto Shindou
    Takuto Shindou

    Team captain of Raimon's soccer club, also known as the genius "God Takuto."