Ran Shingyogi
    Ran Shingyogi

    A long time friend of Kuniyasu. They were friends since junior high. He's in love with Nana and is trying to win her heart.