Yuu Banba
    Yuu Banba
    Yuu Banba is a big and strong boy, he later becomes Kan's friend.