Shouta Mochizuki
    Shouta Mochizuki
    He is the main character of the manga. He's shy and does not wants to kill anyone.
    He has firecrackers as his starter weapon.