Yumeko Fujiwara
    Yumeko Fujiwara
    A kind girl who has a crush on Mizuki's childhood friend, Ichimonji Takeru.