Ayumu Shiroshita
    Ayumu Shiroshita
    Tsubomi's coworker at the video store. An out-going boy a few years older than her who is a big fan of Noni.