Shuu Kikuchi
    Shuu Kikuchi
    A girl who just transferred into the same school as Hazuki, the reincarnation of Murasaki.