Kai Satoru
    Kai Satoru
    The boy who Himari confessed to and unexpectedly agreed.