Riyon Fujii
    Riyon Fujii
    Kasuga Souichiro's guardian spirit.