Wataru Yukimizo
    Wataru Yukimizo
    He is working part-time as a programmer.