Shouta Katsuragi
    Shouta Katsuragi
    Note: In original pilot one-shot his name was Aikawa Shouta.