Yao Lao
    Yao Lao
    He is the one responsible for sucking Xiao Yan's Dou-Qi. Later, he becomes Xiao Yan's teacher.