Xiaogang Yu
    Xiaogang Yu
    Tang San's master and guardian.