Shinobu Oikawa

Age: 25 Matsunaga's high school friend.

Mangarock Logo

Shinobu Oikawa

Age: 25 Matsunaga's high school friend.