Kaoruko Mochizuki
    Kaoruko Mochizuki
    A witch who runs a seaside herb shop.