Shizuka Ochiai
    Shizuka Ochiai

    Daigo's high school teacher who continues to offer encouragement even though he is no longer her student. She treats him as though he is her little brother, though Daigo has feelings for her.