Akiko Toshiura
    Akiko Toshiura
    The protagonist of Metsuko ni Yoroshiku who is also the upperclassman of Kaoru.