Jirou Arazunaya
    Jirou Arazunaya
    A Tengu princess who lost a Tengu mask to Nariyuki in a game of Menko when she was young. Has wings and a fan that can produce tornado-like gusts of wind.