Eiko Enomoto
    Eiko Enomoto
    Eiko is a role model student who seems to like her Language Art Teacher.