Touko Yagi
    Touko Yagi
    The manager of the Nikogaku baseball team.