Bi Kwang Han
    Bi Kwang Han
    The male main character